Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og GB Grafisk A/S i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 

1.    Tilbud og aftale
1.1.    Tilbud er bindende for GB Grafisk A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2.    Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af GB Grafisk A/S. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når GB Grafisk A/S har afgivet ordrebekræftelse på en modtaget bestilling.

2.    Pris
2.1.    Alle priser er ekskl. moms.
2.2.    Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1.    Har bestilleren anmodet GB Grafisk A/S om at udarbejde skitser, lay-out, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er GB Grafisk A/S berettiget til at få dette arbejde betalt.
2.2.2.    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er GB· Grafisk ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3.    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4.    Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. GB Grafisk A/S forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.3.    Ud over den tilbudte eller aftalte pris er GB Grafisk A/S berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1.    Arbejde, der påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet GB Grafisk A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2.    Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4.    Alle priser er beregnet for levering fra GB Grafisk A/S’ forretningslokale. Omkostninger til trans­port ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris (jvf. pkt. 3.3.).
2.5.    Ønsker bestilleren, og påtager GB Grafisk A/S sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er GB Grafisk A/S’, betaler bestilleren vederlag herfor udover den aftalte pris.

3.    Levering
3.1.    Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når GB Grafisk A/S’ arbejde er færdigt.
3.2.    Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller be­stillerens handling eller undladelse, har GB Grafisk A/S ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3.    Leveringsstedet er GB Grafisk A/S’ forretningslokaler bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning (jvf. pkt. 2.4.) og risiko.
GB Grafisk A/S er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning (jvf. pkt. 2.4.) at tegne ønsket transportforsikring.

4.    Betaling
4.1.    Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato.
4.2.    Der påløber rente fra forfaldsdagen med GB Grafisk A/S’ til enhver tid gældende rente.
4.3.    På GB Grafisk A/S’ anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er GB Grafisk A/S forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.4.    Er bestilleren årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er GB Grafisk A/S berettiget til delvis fakturering.

5.    Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1.    GB Grafisk A/S’ skitser, lay-outs, rentegninger, tekstforslag o.lign. uanset med hvilken teknik, disse er fremstillet og uanset på hvilken måde, de opbevares, tilhører GB Grafisk A/S, og må ikke uden GB Grafisk A/S’ godkendelse overlades til trediemand.
5.2.    Hvad GB Grafisk A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter såsom reproduktions- og trykmedia uanset med hvilken teknik, disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde, de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse- eller prægeværktøj, er GB Grafisk A/S’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3.    Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6.    Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7.    Mangler
7.1.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.
7.2.    Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller af­talt specifikation berettiger ikke bestilleren til pris­afslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
7.3.    GB Grafisk A/S har ret til en mindre- eller merlevering på indtil 10% af det aftalte oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end GB Grafisk A/S, har GB Grafisk A/S ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over de 10% af det aftalte oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4.    Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. GB Grafisk A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor en rimelig tid.
7.5.    Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter GB Grafisk A/S ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

8.    Ansvar
8.1.    I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har GB Grafisk A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som GB Grafisk A/S ikke er herre over - såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel af transportmidler, almindelig vare­knaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- eller importforbud eller anden lignende force majeure situation.
8.2.    Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er én af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller GB Grafisk A/S’ op­hør.
8.3.    I tilfælde af forsinkelse af eller mangler ved det leverede hæfter GB Grafisk A/S ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor trediemand (jvf. dog pkt. 8.4.).
8.4.    GB Grafisk A/S er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. GB Grafisk A/S er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at GB Grafisk A/S eller dets ansatte har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. GB Grafisk A/S er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produkter eller på ting i hvis fremstilling, disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra GB Grafisk A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed. GB Grafisk A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at GB Grafisk A/S i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for trediemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for GB Grafisk A/S’ ansvar, er bestilleren pligtig at holde GB Grafisk A/S skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegning-er, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, som kan være underkastet trediemands rettigheder. Pådrager GB Grafisk A/S sig ansvar over for trediemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af trediemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren GB Grafisk A/S skadesløs for et sådant ansvar.
8.6.    GB Grafisk A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er GB Grafisk A/S’, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, som GB Grafisk A/S har udført (jvf. pkt. 2.5.). GB Grafisk A/S er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af GB Grafisk A/S eller dets ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade eller undergang.

9.    Underleverandører
GB Grafisk A/S er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.
10.    Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11.    Købeloven
Dansk lovgivning - herunder Købeloven - finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Licensvilkår QShare360 

Licensen

I forbindelse med accept af enhver licensaftale med GB Grafisk A/S (herefter ”GBG”) vedrørende

QShare360 (herefter ”Licensaftalen”) accepterer firmaet (herefter ”Kunden”) udtrykkeligt disse Generelle Licensvilkår (herefter ”Licensvilkårene”).

GBG giver herved Kunden en ubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til og brug af GBGs

hostede præsentationssystem, QShare360 (herefter samlet benævnt ”Softwaren”) på de vilkår og

betingelser, der er fastsat i Licensaftalen og i Licensvilkårene. Softwaren gives i licens ud fra princippet om ”Software as a Service”.

Licensvilkårene er gældende for såvel skriftlig som elektronisk materiale knyttet eller udviklet til Soft

waren, og det tredjemands-programmel, der udgør en del af Softwaren.

Hvis Softwaren opgraderes, opdateres eller videreudvikles, er brugen af sådanne opgraderinger eller opdateringer omfattet af Licensaftalen og Licensvilkårene samt eventuelle ændringer heraf, medmindre disse opgraderinger, opdateringer eller suppleringer ledsages af andre vilkår og betingelser, idet det så er disse vilkår og betingelser, der finder anvendelse.

GBG skal opretholde et serviceniveau, som er tilfredsstillende og markedskonformt. Medmindre Parterne indgår anden aftale, udarbejdes der ikke en Service Level Agreement (SLA).

Betalings- og prisreguleringsbetingelser

Licensperioden er som udgangspunkt 12 mdr. fra idriftsættelsestidspunktet af Softwaren, hvorefter den automatisk fornyes med en 12 måneders periode, hvis ikke Licensaftalen er rettidigt opsagt, jf. punktet om opsigelse. Idriftsættelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor GBG meddeler Kunden, at Softwaren er gjort tilgængelig. Herefter faktureres vederlaget for licensen (herefter ”Licensvederlaget”) på månedlig basis.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling forrentes det forfaldne beløb efter Rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser.   

GBG er til enhver tid berettiget til at regulere Licensvederlaget samt alle øvrige priser oplyst af GBG i overensstemmelse med ændringen i nettoprisindekset fra den dato, hvor Licensaftalen trådte i kraft, og frem til reguleringsdatoen. Under alle omstændigheder er GBG hvert år i forbindelse med udstedelse af faktura berettiget til at regulere de oplyste priser og det aftalte Licensvederlag med 2 % i forhold til det forudgående års priser og Licensvederlag.

Vilkår for brug og Support

Brugsretten til Softwaren giver Kunden følgende muligheder:

10 stk. bruger- og administratoradgange til Softwaren

Brug af GBGs tekniske support på alle hverdage mellem kl. 8.00-16.00.

Brugsretten til Softwaren omfatter alene Kundens egen interne brug af Softwaren. Softwaren må kun benyttes af Kunden til behandling af data, der angår Kundens egne aktiviteter.

Kunden er alene berettiget til at kopiere eller på anden måde disponere over Softwaren med henblik på at tage en sikkerhedskopi af Softwaren og alene med henblik på understøttelse af den tilladte brug.

GBGs Software må ikke videresælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Softwaren må heller ikke på anden måde stilles til rådighed for eller benyttes til gavn for tredjemand.

Medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Kunden ikke berettiget til at ændre, modificere eller på anden måde bearbejde Softwaren, ligesom Kunden under ingen omstændigheder må foretage reverse engineering eller dekompilere Softwaren.

Kunden er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle licenskoder, sikkerhedskoder og kildekoder.

Sælger eller overdrager Kunden udstyr til tredjemand, hvorpå Softwaren er tilgængelig, indestår Kunden for, at adgangen fjernes forinden overgivelse af udstyret til tredjemand.

Kundens forpligtelser og GBGs ophævelse af Licensaftalen

Kundens mulighed for og ret til at anvende Softwaren er betinget af:

Licensvederlaget indgår til forfaldstid, eller Kunden ikke på anden vis har misligholdt Licensaftalen og Licensvilkårene.

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til Licensaftalen eller Licensvilkårene – særligt hvis betingelserne (én eller flere) ikke iagttages af Kunden – er GBG berettiget til straks og uden varsel at afbryde Kundens forbindelse til Softwaren og ophæve Licensaftalen. GBG er i den forbindelse ikke ansvarlig for Kundens eventuelle tab af data, som følge af afbrydelsen.

I tilfælde af at forbindelsen afbrydes og Licensaftalen ophæves, efter ovenstående har GBG krav på erstatning for det fulde lidte tab, hvilket bl.a. betyder, at Kunden ikke har krav på at få refunderet noget beløb, uanset om der er betalt for en periode efter afbrydelsen, og at Kunden ikke frigøres fra sine betalingsforpligtelser i den resterende licensperiode.

Opsigelse og ændringer

Kunden kan med angivelse af samtlige oplysninger, der identificerer denne, opsige Licensaftalen til udløbet af den periode, for hvilken Kunden har betalt Licensvederlag forud. Opsigelsen skal være kommet frem til GBG senest 1 måned før udløbet af den igangværende 12-månedersperiode, dvs. senest 1 måned før Licensaftalen automatisk fornyes med 12 måneder i henhold til punktet om betalings -og prisreguleringsbetingelser.

Manglende opsigelse eller en forsinket opsigelse bevirker, at Kunden er forpligtet til at betale det fulde Licensvederlag for den følgende 12-månedersperiode.

Opsigelse og meddelelse om til- eller fravalg af moduler skal ske skriftligt.

Fejl i Softwaren og Kundens misligholdelsesbeføjelser

Kunden accepterer, at det ikke er muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer. Softwaren licenseres således, som den er og forefindes og uden garantier eller indeståelser i øvrigt.

Såfremt der måtte opstå væsentlige fejl i Softwaren, skal Kunden straks og inden 5 hverdage rette skriftlig henvendelse til GBG derom. I modsat fald bortfalder GBGs eventuelle mangelsansvar, men GBG vil om muligt inkludere korrektion af påtalte fejl i en efterfølgende opdatering af Softwaren. Såfremt GBG modtager berettiget og rettidig reklamation over fejl, er GBG forpligtet til – efter eget valg – enten:

udbedre manglen ved en opdatering at Softwaren inden for en rimelig periode,

give Kunden et rimeligt afslag i allerede erlagt Licensvederlag, anvise alternative anvendelsesmåder eller forretningsgange, hvorved fejlen kan omgås af Kunden, eller annullere Licensaftalen for så vidt angår hele eller dele af Softwaren og lade parternes ydelser gå tilbage. I dette tilfælde skal der ved tilbagebetaling af allerede erlagt Licensvederlag ske et rimeligt fradrag for den brugsværdi, som Kunden har opnået i perioden frem til annullationen.

Misligholdelsesbeføjelserne som anført, angiver udtømmende Kundens beføjelser og GBGs forpligtelser i relation til 1) fejl og mangler ved Softwaren, 2) fordi GBG ikke retter sådanne fejl og mangler eller 3) fordi Softwarens drifts- og ydeevne ikke er fri for væsentlige afbrydelser eller fejl. Kunden er således udtrykkeligt afskåret fra at fremsætte andre krav, herunder erstatning for tab af enhver art, yderligere afslag eller andre kompensationskrav uanset grundlaget herfor.

Ansvarsfrihed

GBG er fuldstændig ansvarsfri i tilfælde af:

Kundens misligholdelse af Licensaftalen eller Licensvilkårene, Kundens uforsvarlige adfærd, fejlanvendelse eller anvendelse af Softwaren til andre formål eller på anden måde end anvist i Licensaftalen og

Licensvilkårene eller i strid med GBG´s anvisninger i øvrigt, Mangler og uhensigtsmæssigheder ved Kundens eget udstyr, herunder hardware og software eller ydelser leveret af tredjemand,

Ændringer i Softwaren foretaget af Kunden eller tredjemand, uanset om GBG har givet tilladelse til ændringen, Forhold der kan henføres til Kundens øvrige samarbejdspartnere, Forhold, der kan henføres til eksterne faktorer eller tredjemand, herunder datakommunikationslinjer, hosting- eller web-udbydere, eller Hændelige omstændigheder.

GBG kan under ingen omstændigheder og uanset baggrunden gøres ansvarlig for følgende tab:

Tab af eller skade på Kundens data eller databaser, hvorfor GBG eksempelvis ikke har ansvaret for, at der bliver taget en back-up af Kundens data.

Tab af eller skade på Kundens hardware og anden software af enhver art.

Tab som følge af forretnings- og/eller driftsforstyrrelse og enhver anden forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af Softwaren eller mangelfuld/utilfredsstillende præstation eller ydeevne ved Softwaren.

Nogen form for indirekte tab eller følgeskade, herunder men ikke begrænset til tab at forventet indtjening, tab af avance, afgang i besætningen, driftstab eller tab af goodwill.

I forbindelse med nye versioner, opdateringer og lignende vedrørende Softwaren, påtager GBG sig ikke noget ansvar for, at:

Kunden kan udnytte ny funktionalitet eller ændringer i Softwarens programlogik,

Opdateringer mv. af Softwaren er kompatible med eventuelle opsætninger, tilpasninger eller ændringer, som Kunden har foretaget i Softwaren eller på sine enheder i øvrigt eller at

Nye versioner, opdateringer mv. er kompatible med ældre versioner af Softwaren.

GBGs totale ansvar under Licensaftalen og Licensvilkårene kan under ingen omstændigheder og uanset ansvarsgrundlaget overstige det Licensvederlag, som Kunden senest har betalt for Softwaren.

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, gælder ovennævnte ansvarsfraskrivelser tillige i forhold til et eventuelt produktansvar.

Hacking (uautoriseret adgang til Kundens it-kompleks)

Såfremt Kundens it-systemer er koblet op på GBGs it-systemer, skal Kunden straks orientere GBG om ethvert angreb mod Kundens systemer. Kunden skal oplyse om angrebets art og omfang, samt hvilke foranstaltninger Kunden har truffet for at stoppe angrebet.

Data

Ved accept af Licensaftalen accepterer Kunden, at GBG registrerer og indsamler statistik omkring login, brug, mv. samt de data, som indtastes i Softwaren. GBG registrerer og behandler i den forbindelse ikke personoplysninger, såsom adresser, navne mv.

Ovennævnte registrering og indsamling sker primært til brug for tilpasninger, forbedringer, nyudvikling og statistiske formål.

GBG har ret til at integrere Kundens tidligere data i Softwaren.

Persondata

GBG er databehandler for de personoplysninger, der indhentes og behandles i forbindelse med oprettelse af Licensaftalen. Såfremt GBG skal behandle personoplysninger omfattet af persondataloven og persondataforordningen, skal parterne indgå sædvanlig databehandleraftale.

Immaterielle rettigheder

GBG forbeholder sig alle rettigheder vedrørende Softwaren. GBG ejer alle rettigheder til Softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder til Softwaren, inklusive blandt andet objektkode, kildekode, manualer, vejledninger, dokumentation, brugergrænseflader, industriel design, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er indarbejdet eller anvendes i Softwaren. Licensaftalen indebærer ikke, at der helt eller delvist overdrages noget ejerskab til nogen rettigheder til Kunden.

Fortrolighed

Teknisk information, knowhow, koncepter, metoder, immaterielle rettigheder samt hertil relateret information, der er udviklet af og/eller ejes af GBG, er at betragte som GBGs forretningshemmeligheder, der ikke ubeføjet må videregives eller udnyttes af Kunden. Brud på denne hemmeligholdelsesforpligtelse er forbundet med erstatningsansvar.

Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder også efter Licensaftalens ophør.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Licensaftalen og Licensvilkårene, medmindre GBG forinden skriftligt har samtykket hertil.

GBG kan uden Kunden samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Licensaftalen og Licensvilkårene.

Øvrige vilkår

I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne i denne Licensaftale eller Licensvilkårene er ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Licensaftalen og Licensvilkårene ikke heraf.

Lovvalg og værneting

Licensaftalen, herunder Licensvilkårene, er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licensaftalen og Licensvilkårene, herunder tvister vedrørende aftalen og vilkårenes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved retten i Aalborg.

Ændringer

Licensvilkårene kan ændres i forbindelse med fremtidige opdateringer af Softwaren. Ved ibrugtagning, download og tilsvarende af en nyere version accepteres samtidig de opdaterede vilkår.